A környezeti folyamatok modellezésének fejlesztését célzó kutatások

Időtartam: 2004-2005

Megbízó: a Környezetvédelmi Miniszter (KvVM K+F)

Témavezető: Dr. Bulla Miklós
Tanszéki koordinátor: Dr. Nagy Géza 
A kutatási program további résztvevői: Gyulai István, Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika, Dr. Szalay Zoltán, Dr. Tóth Péter, Dr. Zseni Anikó, Guzli Piroska, Győri Ágnes
A zárójelentést Dr. Nagy Géza és Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika állította össze. 

A munka tartalma és eredményei:

A Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének környezetállapot-értékelés metodikájának fejlesztése, melynek célja olyan komplex döntéstámogató rendszer létrehozása, amely képes a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatos döntések kidolgozását, előkészítését segíteni, és alkalmas különböző alternatívák kimunkálására és analizálására. 
A kutatások eredményeként feltártuk a környezet-gazdaság-társadalom kölcsönhatásainak összefüggésrendszerét és megalkottuk a környezetelemzés általános modelljét. 

Célok: 
(1) A környezetállapot-értékelés általunk kidolgozott szempontrendszerére és metodikájára alapozva nagy bonyolultságú rendszerek modellezésének továbbfejlesztése (részrendszerek összehangolása).
(2) E kutatás egyben előkészítése egy nagyléptékű programnak, amelynek jövendő célja Magyarország környezeti alapállapot-felmérése országos, regionális és lokális léptékben. 
(3) További távlati cél a Kárpát-medence környezeti erőforrásainak felmérése nemzetközi projekt keretében, valamint a környezeti erőforrásokkal való közös gazdálkodás stratégiájának előkészítése a rajta fekvő állami entitások között.

Kitűzött feladatok:
A környezet részrendszereire vonatkozó, meglévő modellek és adatbázisok összehangolása, azaz bővebben:
(1) A rendelkezésre álló talaj-, víz- és levegőminőségi, a közegészségügyi, tájgazdálkodási, természetvédelmi adatbázisok számbavétele, adattípusok felmérése és csoportosítása. 
(2) A meglévő talaj-, víz- és levegőminőségi, a közegészségügyi, tájgazdálkodási, természetvédelmi modellek, valamint azok input és output adatainak összegyűjtése. 
(3) A rendelkezésre álló adatbázisok és a modellek által használt adathalmaz összevetése. Hiányosságok, redundancia feltárása. 
(4) Az egyes környezeti részrendszerekre vonatkozó modellek kimeneti paramétereinek a többi modell bemenő paramétereivel való összevetése (kompatibilitási vizsgálat).
(5) Az (1)-(4) pontban felsorolt feladatokat a környezetelemzés lokális, regionális és országos szintjein egyaránt elvégezzük. 

Eredmények:

(1) Magyarország környezeti állapotát leíró adatbázisok annotációja. 
(2) A környezeti folyamatok leírására szolgáló modellek gyűjteménye, kompatibilitási elemzése.
(3) A környezet részrendszereivel foglalkozó kutatócsoportok informálása a többi részrendszer vizsgálatában elérhető adatokról, modellezési lehetőségekről és igényekről.
Jelentésünk első részében a fenntartható fejlődés elméleti hátterét ismertettük (1. fejezet), különös tekintettel a fenntartható fejlődés indikátorainak elemzésére, majd bemutattuk a modellszerkesztés módszereit (2. fejezet). A 3. fejezetben foglalkoztunk a környezeti folyamatok modellezésének alapjául szolgáló adatbázisokkal, majd a 4. fejezetben bemutattunk a környezeti részrendszerekre vonatkozó néhány modelltípust.