Szakmai gyakorlat

ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Jelen Szakmai gyakorlati útmutató a Szakmai gyakorlatok eljárásrendjéről szóló Audi Hungaria Járműmérnöki Kar (AHJK) Kari Tanácsi határozattal (elfogadva: 2015. november 30.) együtt érvényes, és annak előírásaival együtt értelmezendő.

Ez alól kivétel a határozat 2. §-a: az AHJK-n nem elérhető a https://karrier.sze.hu/kszgy internetes oldal. Ezért jelentkezni az alábbi módon kell: a dokumentumok két-két eredeti, aláírt példányát a szakmai gyakorlat megkezdését megelőzően legalább két héttel az alábbi címre kell postázni:

Széchenyi István Egyetem

Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Környezetmérnöki Tanszék

Dr. Buruzs Adrienn

9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakmai gyakorlatot megkezdeni csak mindkét fél (egyetem és gyakorlati hely) által aláírt együttműködési megállapodás birtokában lehet.

A tudnivalók és dokumentumok elérhetőek a tanszéki honlapon (http://kornyezet.sze.hu/szakmai-gyakorlat).

1. A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA

 

A Szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban megismerkedjenek egy konkrét szervezet (gazdálkodó szervezet, közigazgatási szervezet, nem kormányzati szervezet (NGO), stb.) működésével, annak környezeti aspektusaival (környezeti tényezők, hatások), továbbá az ezek menedzselésére kialakított módszerekkel, eljárásokkal. A Szakmai gyakorlat során készített esettanulmányban be kell mutatni a szakmai gyakorlat során végzett feladataikat, a gyakorlati hely környezeti tényezőit/terheit, és a gyakorlat során szerzett tapasztalataikat.

2. FONTOSABB TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK

- Szakmai gyakorlatra jelentkezni folyamatosan lehet, kivéve a nyári leállási időszakot (július 1. - augusztus 31.). A szükséges dokumentumok (http://kornyezet.sze.hu/szakmai-gyakorlat ) kitöltése előtt érdemes a kitöltendő adatokról tájékozódni és azokat a gyakorlati helytől előzetesen beszerezni.

- A beszámolót (word-ben) és a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást (eredetiben) a szorgalmi időszak 10. hetének végéig kell benyújtani. Ezt követően, a szorgalmi időszak végéig, kerül sor a szóbeli beszámolóra.

- A beszámoló leadási határidejének elmulasztása esetén a szakmai gyakorlat teljesítésének Neptun-rendszerben rögzítése a következő félévre tolódik.

3. A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSE, ANNAK EREDMÉNYE

 

A szakmai gyakorlatban résztvevő hallgatóknak a gyakorlat során a „Szándéknyilatkozat és Munkaköri leírás”-ban (Kari tanács határozat, 2. melléklet) rögzített feladatokat kell elvégezni és arról beszámolót készíteni. 2

 

Amennyiben a gyakorlat során a hallgatónak lehetősége van részletesebb betekintést nyerni az alábbi kérdéskörök valamelyikébe, akkor ezekre ki kell térni a beszámolóban:

- a szervezet tevékenysége, jellemzői (alapadatok, jellemző üzemelési, működési adatok, stb.),

- a szervezet környezeti tényezői és azok hatásai,

- a szervezet környezetvédelmi tevékenysége,

- a szervezet által alkalmazott környezetmenedzsment rendszer (amennyiben működik).

 

A hallgatók a megvizsgáltak bázisán tapasztalataikat, javaslataikat esettanulmányban összefoglalják, melynek tartalmi követelményeit a fentiekben összegeztük.

Az esettanulmány formai előírásai: átlagos terjedelme 2000-2500 szó, ábrákkal és táblázatokkal kiegészítve. A tanulmány elkészítéséhez irányadóak a Mérnöki kommunikáció c. tárgy keretében elsajátított ismeretek és a Szakdolgozat elkészítésére vonatkozó formai előírások (lásd: tanszéki honlap).

A beszámoló készítése során ügyelni kell a szakmai ismeretek megfelelő alkalmazására, a szakmai kifejezések helyes használatára, a dolgozat szerkesztésére, stílusára.

Az elkészített esettanulmány eredményeit 10 perces ppt-vel támogatott előadás keretében kell a tanszéki zsűri tagjai előtt bemutatni. A beszámoló előre meghirdetett időpontban történik, melyre előzetes feljelentkezés szükséges.

4. JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK

 

Mivel a szakmai gyakorlat célja a konkrét vállalati, szervezeti működés megismerése és gyakorlati megoldások elemzése, ezért a vizsgált témakör nagy valószínűséggel TDK-dolgozatként, szakdolgozati témaként továbbvezethető. Ezért javasolt a szakmai gyakorlat időtartamát olyan időpontra tenni, mely még lehetővé teszi a téma mélyebb kidolgozását.

5. KAPCSOLATTARTÓK

 

További kérdések esetén felvilágosítást ad a specializációk felelős ügyintézője: Dr. Buruzs Adrienn (buruzs@sze.hu) és a szakfelelős: Dr. habil. Zseni Anikó (zseniani@sze.hu).

A Szakmai gyakorlat elvégzéséhez eredményes munkát kívánunk!

Győr, 2016. január 5.

Dr. Torma András

tanszékvezető egyetemi docens

AHJK Környezetmérnöki Tanszék

Dokumentumok, amelyek a szakmai gyakorlat sikeres elvégzéséhez szükségesek:

Az útmutató és a Kari Tanácsi határozat alapos tanulmányozása segít a gyakorlattal kapcsolatos teendők meghatározásában és ütemezésében, míg a Szakmai gyakorlatos dokumentáció és az Igazolás a konkrétan használni szükséges dokumentumokat tartalmazza.

Tanszéki útmutató a szakmai gyakorlat elvégzéséhez

Kari határozat a szakmai gyakorlatok elvégzésének rendjéről

Dokumentációk a szakmai gyakorlathoz

Igazolás a szakmai gyakorlathoz