Szakmai gyakorlat

1 ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK BSC SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Jelen Szakmai gyakorlati útmutató a Szakmai gyakorlatok eljárásrendjéről szóló kari tanácsi határozattal (elfogadva: 2015. november 30.) együtt érvényes, és annak előírásaival együtt értelmezendő. A dokumentumok elérhetőek a tanszéki honlapon (http://kornyezet.sze.hu/szakmai-gyakorlat).

1. A SZAKMAI GYAKORLAT CÉLJA

A Szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók a gyakorlatban megismerkedjenek egy konkrét szervezet (gazdálkodó szervezet, közigazgatási szervezet, nem kormányzati szervezet (NGO), stb.) működésével, annak környezeti aspektusaival (környezeti tényezők, hatások), továbbá az ezek menedzselésére kialakított módszerekkel, eljárásokkal. A Szakmai gyakorlat során készített esettanulmányban be kell mutatni a szakmai gyakorlat során végzett feladataikat, a gyakorlati hely környezeti tényezőit/terheit, és a gyakorlat során szerzett tapasztalataikat.

2. FONTOSABB TEENDŐK ÉS HATÁRIDŐK

- Szakmai gyakorlatra jelentkezni folyamatosan lehet, kivéve a nyári leállási időszakot (július 1. - augusztus 31.). Az online dokumentumok (lásd: Szakmai gyakorlatok eljárásrendjéről szóló kari tanácsi határozat) kitöltése előtt érdemes a kitöltendő adatokról tájékozódni és azokat a gyakorlati helytől előzetesen beszerezni.

- A beszámolót és a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást a szorgalmi időszak 10. hetének végéig kell benyújtani. Ezt követően, a szorgalmi időszak végéig, kerül sor a szóbeli beszámolóra.

- A beszámoló leadási határidejének elmulasztása esetén a szakmai gyakorlat teljesítésének Neptun-rendszerben rögzítése a következő félévre tolódik.

3. A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSE, ANNAK EREDMÉNYE

A szakmai gyakorlatban résztvevő hallgatóknak a gyakorlat során a Munkaköri leírásban rögzített feladatokat kell elvégezni és arról beszámolót készíteni, melyben lehetőség szerint az alábbi kérdésköröket is meg kell vizsgálniuk és be kell mutatniuk:

- a szervezet tevékenysége, jellemzői (alapadatok, jellemző üzemelési, működési adatok, stb.),

- a szervezet környezeti tényezői és azok hatásai,

- a szervezet környezetvédelmi tevékenysége,

- a szervezet által alkalmazott környezetmenedzsment rendszer (amennyiben működik). A hallgatók a megvizsgáltak bázisán tapasztalataikat, javaslataikat esettanulmányban összefoglalják, melynek tartalmi követelményeit a fentiekben összegeztük. Az esettanulmány formai előírásai: átlagos terjedelme 4500-5000 szó, ábrákkal és táblázatokkal kiegészítve. A tanulmány elkészítéséhez irányadóak a Mérnöki kommunikáció c. tárgy keretében elsajátított ismeretek és a Szakdolgozat elkészítésére vonatkozó formai előírások (lásd: tanszéki honlap). A beszámoló készítése során ügyelni kell a kiválasztott problémára vonatkozó javaslat szakmaiságára, a dolgozat színvonalára. Az elkészített esettanulmány eredményeit 10 perces ppt-vel támogatott előadás keretében kell a tanszéki zsűri tagjai előtt bemutatni. A beszámoló előre meghirdetett időpontban történik, melyre előzetes feljelentkezés szükséges.

4. JÖVŐBELI LEHETŐSÉGEK

Mivel a szakmai gyakorlat célja a konkrét vállalati, szervezeti működés megismerése és gyakorlati megoldások elemzése, ezért a vizsgált témakör nagy valószínűséggel TDK-dolgozatként, szakdolgozati témaként továbbvezethető. Ezért javasolt a szakmai gyakorlat időtartamát olyan időpontra tenni, mely még lehetővé teszi a téma mélyebb kidolgozását.

5. KAPCSOLATTARTÓK

További kérdések esetén felvilágosítást ad a specializációk felelős ügyintézője: Dr. Buruzs Adrienn (buruzs@sze.hu) és a szakfelelős: Dr. habil. Zseni Anikó (zseniani@sze.hu).  

A Szakmai gyakorlat elvégzéséhez eredményes munkát kívánunk!

Győr, 2016. január 5.

Dr. Torma András

tanszékvezető egyetemi docens

AHJK Környezetmérnöki Tanszék

 

Dokumentumok, amelyek a szakmai gyakorlat sikeres elvégzéséhez szükségesek:

Az útmutató és a szabályzat alapos tanulmányozása segít a gyakorlattal kapcsolatos teendők meghatározásában és ütemezésében, míg a Szándéknyilatkozat, az Együttműködési megállapodás és az Igazolás a konkrétan használni szükséges dokumentumokat tartalmazza.

Tanszéki útmutató a szakmai gyakorlat elvégzéséhez

Kari szabályzat a szakmai gyakolratok elvégzésének rendjéről

Szándéknyilatkozat és munkaköri leírás szakmai gyakorlathoz

Együttműködési megállapodás szakmai gyakorlathoz

Igazolás a szakmai gyakorlathoz